Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Khải tượng

Khải tượng

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Trường Kinh Thánh Đức Tin Hạt Cải:
Tuy con nhỏ bé như hạt cải - nhưng Ta sẽ làm cho con lớn lên - đến nỗi con che phủ cho nhiều người khác.
Ta sẽ dùng con thành lập trường Kinh Thánh Hạt Cải, để huấn luyện, đào tạo cho các con cái, tôi tớ của Ta.
Xin viết sau:

0 Responses to "Khải tượng"

Leave a Reply