Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Tin tức

Tin tức

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Tin tức

Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc:
Chi hội: Tại xã Lê Thiện - Huyện An Dương - Hải Phòng
Đã thống nhất và đặt tên là: Hội Thánh Muối Của Đất

0 Responses to "Tin tức"

Leave a Reply