Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Trong Lò Lửa Hực Hay Sau Hàng Rào Kẽm Gai

Trong Lò Lửa Hực Hay Sau Hàng Rào Kẽm Gai

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Trong Lò Lửa Hực Hay Sau Hàng Rào Kẽm Gai


bible 2Trong một thời gian lâu tôi không thể hiểu được tại sao Chúa không giải cứu tôi ra khỏi nhà tù. Tôi đã trung tín với Ngài trong nhiều năm. Tôi tham dự tất cả những chương trình trong nhà nguyện, hát trong ban hát lễ, và tham dự lớp học Kinh-Thánh một cách đều đặn. Tôi cầu nguyện mỗi ngày, cảm tạ Chúa trưóc khi ăn, và làm chứng về Chúa cho tất cả những người trong khu trại của tôi. Tôi là một ngọn đèn trong mọi nơi tăm tối.Nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi để xin ra khỏi nhà tù đều bị từ chối.
Tại sao vậy, Chúa?Tôi hỏi: Chúa không yêu con sao?
 
fireplaceRồi một ngày kia trong khi tôi đọc một câu chuyện trong Kinh-Thánh về 3 chàng trai trẻ Hê-bơ-rơ, Chúa phán với lòng tôi. Mê-sác, Sa-đơ-rắc và A-bết-nê-gô đã phải lìa khỏi gia đình mình và bị bắt làm phu tù sang Ba-by-lôn, vua Nê-bu-cát-nết-sa hăm dọa sẽ ném họ trong lò lửa hực nếu họ không qùy lạy pho tượng bằng vàng mà vua đã làm nên. Dù vậy, trước viển cảnh một cái chết khủng khiếp, họ vẫn tin cậy Chúa. Họ nói với vua như thế này:
Đức-Chúa-Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực. và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu viêc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng bằng vàng mà vua dựng nên (Đa-ni-ên 3: 17-18)
         
Những chàng trai trẻ tin rằng tin rằng Chúa có thể giải cứu họ thoát khỏi lò lửa hực. Nhưng ngay cả khi Ngài không làm điều đó, họ vẫn quyế định trung tín với Ngài. Họ thà chết trung tín với Chúa hơn là sống trong sự vi phạm luật của Ngài.
Phải chăng chìa khóa cho sự quyết tâm hy sinh mạng sống của họ cho Chúa có thể được tìm thấy trong 3 chữ này “dầu chẳng vậy”.
Ba chữ này không hỏi tại sao một Đức-Chúa-Trời yêu thương lại có thể đối xử với chúng ta một cách không công bình hay tại sao Ngài lại chọn lưạ không can thiệp vào những tai hoạ mà chúng ta phải đối diện. Thay vào đó, thái độ của họ phản ảnh điều Chúa nói trong Rô-ma 11: 34-35 “ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại?.
key 2Những chữ “dầu chẳng vậy” thừa nhận rằng chúng ta không thể khuyên Chúa hay chỉ trích đường lối Ngài. Chỉ có một mình Ngài là có sự khôn ngoan tuyệt đối. Ngài là Đấng công bình và Đấng thương xót, Ngài là Đấng quyền năng tể trị trên mọi sự và chúng ta tùy thuộc vào Ngài hoàn toàn trong mọi sự, Ngài cho phép mọi việc xãy ra để cho danh Ngài được vinh hiển, và Ngài xứng đáng để được ngợi khen, dù Ngài có giải cứu chúng ta hay không ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn.
Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ném trong lò lửa vì thờ phượng Chúa. Tôi bị ở trong tù vì đã vi phạm luật pháp. Dù tôi bị vào tù vì cớ nào, Chúa vẫn có thể giải cứu tôi nếu Ngài muốn. Nhưng có thể Ngài không muốn làm điều đó. Vấn đề là tôi có phản ứng trong trường hợp của tôi như Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô không? Tôi có tin cậy Chúa một cách trọn vẹn và để Ngài dùng tôi cho mục đích của Ngài không kể đến hoàn cảnh của tôi không?
heartChúa yêu tôi. Ngài gởi con Ngài đến chết một cái chết đau đớn trên Thập-tự-giá để chứng tỏ điều đó. Vì vậy dù hoàn cảnh của tôi có ra sao, tôi vẫn có thể vui mừng vì chỉ có một mình Chúa mới có thể đem đến sự chiến thắng. Huyết của Ngài đỗ ra vì tội lỗi của tôi đem đến sự đắc thắng và tương lai đời đời của tôi được đảm bảo. Chúa hứa với tôi rằng dù điều gì xãy ra cho tôi,dù tôi ở bất cứ nơi đâu, tôi không bao giờ bị phân cách khỏi tình yêu của Ngài (Rô-ma 8: 35-39)“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?. Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta”“.
 Dầu chẳng vậy”. Có được thái độ bày tỏ qua câu nói này giúp tôi tin cậy Chúa dù không có sự bảo đãm sẽ được giải cứu. Và điều này giúp tôi có một cái nhìn khác về “lò lửa hực” và tôi phải trải qua trong nhà tù. Lò lửa trở thành nơi để tinh luyện tôi. Những hàng rào kẽm gai mà con người dựng nên để giam giữ  tôi trở thành những phương cách mà Chúa dùng để giúp tôi tìm được lối ra, từ sự chết đến sự sống vỉnh cửu. Và điều này đáng để ngợi khen Chúa.
N.Y.H chuyển ngữ theo “what do a fiery furnace and  razor wire have in common” by Roy A. Borges
7/2/2007

0 Responses to "Trong Lò Lửa Hực Hay Sau Hàng Rào Kẽm Gai"

Leave a Reply